Všeobecné obchodní podmínky

platné pro návštěvu akcí v rámci Nisa Film Festivalu pořádaných sdružením Kunstbauerkino e.V.

1. Rozsah platnosti

Všeobecné obchodní podmínky upravují právní vztahy mezi sdružením Kunstbauerkino e.V. a návštěvnicemi a návštěvníky akcí v rámci veškerých obchodních činností sdružení Kunstbauerkino e.V., Am Sportplatz 3, 02747 Großhennersdorf (dále jen KBK), v rámci Nisa Film Festivalu (dále jen NFF).
Všechny nabídky, kupní smlouvy, dodávky a služby NFF podléhají těmto Všeobecným obchodním podmínkám.
2. Promítací plány a začátky představení, změny v programu
Platné promítací plány se začátky jednotlivých představení, jakož i otevírací doba výstav jsou uvedeny v oficiálních publikacích NFF. Změny v programu jsou vyhrazeny. Za časové údaje neručíme.
3. Prodej vstupenek
3.1 Všeobecná ustanovení
Vstup na projekce je umožněn pouze divákům s platnou vstupenkou. Vstupenky jsou nečíslované a pro konkrétní místa v sále se nevydávají. Místa v kinosále a dalších místech, kde se jednotlivé akce festivalu odehrávají, je třeba zaujmout krátce před začátkem představení. Vstupenky je možné zakoupit pouze přímo před zahájením akce na příslušném promítacím místě. Akreditované osoby mají vstup volný.
Na představení NFF jsou k dispozici vstupenky v různých cenových kategoriích, které NFF předem stanoví a zveřejní.
Slevy ze vstupného budou oprávněným skupinám osob poskytnuty po předložení odpovídajícího dokladu na kase jednotlivých míst, na kterých se představení a výstavy konají. Zlevněné vstupenky jsou platné pouze ve spojení s tímto dokladem. V případě, že doklad není možní předložit, bude rozdíl do výše plného vstupného doplacen. 
3.2 Prodej vstupenek
V zásadě lze vstupenky na všechna představení získat pouze na místech, kde jsou pořádána, za platbu v hotovosti. Platba kartou není možná.
3.3 Speciální vstupenky  
Speciální vstupenky (festivalový pas, vstupenka pro žáky a studenty, vstupenka na pět projekcí) jsou k dostání pouze na následujících promítacích místech:
Kunstbauerkino (Am Sportplatz 3 | 02747 Großhennersdorf)
Kronenkino (Äußere Weberstr. 17 | 02763 Zittau)
Kulturfabrik Meda (Hainewalder Str. 35 | 02763 Mittelherwigsdorf)
Programmkino Camillo (Handwerk 13 | 02826 Görlitz)
Meetingpoint Music Messiaen (Koźlice 1 | 59-900 Zgorzelec)
Brána Trojzemí (Horní náměstí 73 | 463 34 Hrádek nad Nisou)
Kino Varšava (Frýdlantská 285 | 460 01 Liberec)
Držitelé speciálních vstupenek si před návštěvou daného představení musejí u vstupu vyzvednout volnou vstupenku. V případě slevy ze vstupného platí tyto volné vstupenky pouze v kombinaci s odpovídajícími doklady, které k dané slevě opravňují (vstupenka pro žáky a studenty: platný žákovský / studentský průkaz).
Akreditované osoby si před návštěvou daného představení rovněž musejí u vstupu vyzvednout volnou vstupenku. Volná vstupenka bude vydána pouze s akreditací.
Festivalový pas
Zakoupení festivalového pasu na jméno opravňuje k návštěvě všech představení v rámci NFF. Pro dané představení si držitel festivalového pasu musí u vstupu vyzvednout volnou vstupenku (pouze jedna vstupenka na jedno představení). Jestliže je představení např. již vyprodané, nelze nárok na volnou vstupenku zaručit. Náhrada za jednotlivé volné vstupenky je vyloučena.
Vstupenka pro žáky a studenty
Zakoupení vstupenky pro žáky a studenty na jméno opravňuje k návštěvě všech filmových představení. Pro dané představení si držitel vstupenky pro žáky a studenty musí u vstupu vyzvednout volnou vstupenku (pouze jedna vstupenka na jedno představení). Jestliže je představení např. již vyprodané, nelze nárok na volnou vstupenku zaručit. Náhrada za jednotlivé volné vstupenky je vyloučena.
Vstupenka na pět projekcí
Zakoupení vstupenky na pět projekcí na jméno opravňuje k návštěvě pěti filmových představení. Pro dané představení si držitel vstupenky na pět projekcí musí u vstupu vyzvednout volnou vstupenku (pouze jedna vstupenka na jedno představení). Jestliže je představení např. již vyprodané, nelze nárok na volnou vstupenku zaručit. Náhrada za jednotlivé volné vstupenky je vyloučena.
Se ZVONem na festival
Po předložení jízdenky dopravního svazu ZVON, která prokazatelně dokumentuje využití veřejné dopravy pro přepravu na filmové představení, je držitelům u vstupu poskytnuta sleva ze vstupného. Cena se v případě regulérního vstupného snižuje na 3 €. Poskytnutí slevy z již zlevněného vstupného, speciální vstupenky nebo regulérního vstupného v případě zvláštních představení po předložení jízdenky dopravního svazu ZVON je vyloučena.
Karta FreizeitCard
Po předožení karty FreizeitCard je u vstupu na filmové představení poskytnuta sleva ze vstupného. Cena se snižuje na 4 € pro dospělé a 3 € pro děti. Karta FreizeitCard může být použita na jednu vstupenku za představení a pouze pro držitele karty FeizeitCard. Poskytnutí slevy ze speciální vstupenky nebo regulérního vstupného v případě zvláštních představení po předložení karty FreizeitCard je vyloučena.
Posluchači VHS Görlitz
Po předožení průkazu posluchače Volkshochschule Görlitz e. V. je u vstupu na filmové představení poskytnuta sleva ze vstupného. Cena se v případě všech regulérních vstupenek snižuje na 4 €. Poskytnutí slevy z již zlevněného vstupného, speciální vstupenky nebo regulérního vstupného v případě zvláštních představení po předložení průkazu posluchače VHS je vyloučena.
Slevy  
Slevy ze vstupného jsou poskytovány oprávněným skupinám osob po předložení odpovídajícího dokladu u vstupu. Doklad opravňující držitele k získání slevy je u vstupu do kinosálu třeba předložit bez vyzvání.
Nárok na slevu mají osoby starší 65 let, žáci, učňové a studenti, osoby vykonávající dobrovolnou službu BFD, nezaměstnaní, uprchlíci a těžce zdravotně postižené osoby po předložení příslušného dokladu. Sleva se vztahuje výhradně na jednotlivé vstupenky na filmová představení v ceně 6 € a nevztahuje se na již zlevněnou nabídku (festivalový pas, vstupenka na pět projekcí, vstupenka pro žáky a studenty) ani na zvláštní představení, jako je slavnostní zahájení festivalu, a představení, u kterých není možnost slevy výslovně uvedena.
4. Vstup
Oprávnění zúčastnit se konkrétního filmového představení nebo jiné akce se prokazuje předložením platné vstupenky. Vstup do kinosálů a dalších míst, kde jsou jednotlivé akce pořádány, je možný pouze s platnou vstupenkou. NFF není povinen kontrolovat, zda návštěvníci získali své vstupenky v souladu se zákonem. NFF si nicméně vyhrazuje právo oprávněnost ke vstupu kdykoli zkontrolovat a v případě chybějícího oprávnění vstup do kinosálu nebo dalších prostor, kde se akce koná, neumožnit, příp. návštěvníky bez platného oprávnění z představení vykázat. Všichni návštěvníci jsou proto povinni uschovat si vstupenku až do skončení akce.
Personál jednotlivých promítacích míst, jakož i spolupracovníci NFF jsou z bezpečnostních důvodů oprávněni před vstupem do kinosálu/prostoru, ve kterém se představení uskuteční, a po jeho opuštění prohledat tašky a oblečení návštěvníků nebo je vyzvat, aby obsah tašek a oděvu předložili. V případě, že návštěvník s prohlídkou nebo předložením obsahu kapes nebude souhlasit, bude mu odepřen vstup na akci bez možnosti vrácení vstupného. 
Po začátku představení mohou být návštěvníci z bezpečnostních důvodů a s ohledem na ostatní návštěvníky vpuštěni do sálu pouze ve vhodný okamžik. Je na uvážení personálu jednotlivých promítacích míst, zda a v jaké chvíli lze vstup po zahájení představení umožnit.
5. Domovní právo
Návštěvníkům může být odepřen vstup na promítací místa v případě, že existují důvody se domnívat, že by mohli rušit představení či obtěžovat další osoby. V pokladní hale či jinde na promítacích místech, jakož i přilehlých pozemcích není dovoleno nabízet prodej vstupenek. Mobilní telefony a hodinky s akustickým časovým znamením musejí být během představení vypnuty.
Kouření není na promítacích místech NFF dovoleno.
Sezení na schodech kinosálu nebo prostoru, kde se představení koná, je bez výslovného povolení provozovatele kina nebo osoby odpovědné za promítací místo zakázáno.
Vstup do promítacích místností je bez výslovného povolení provozovatele kina zakázán. V případě udělení souhlasu provozovatele kina je přístup do promítacích místností povolen pouze za doprovodu personálu promítacího místa.
Je třeba dbát pokynů personálu příslušného promítacího místa.
6. Chování v kinosálu a dalších prostorách
Návštěvníci představení v rámci NFF mohou být po napomenutí personálu bez náhrady vstupného za filmové představení vykázání v případě, že:
- před začátkem filmu nebo v průběhu promítání akusticky či svým chováním ruší nebo obtěžují další osoby,
- v kinosálu kouří, odhazují zbytky jídla na podlahu či kinosál znečišťují jiným způsobem,
- do prostoru konání akce přinesou zbraně či jiné zakázané předměty, a sice nezávisle na tom, zda je použijí nebo ne,
- bez povolení personálu vnášejí do prostoru konání akce jídlo a/nebo nápoje,
- bez povolení personálu sedí na schodech prostoru konání akce.
Po ukončení představení opustí návštěvníci prostory konání akce označenými východy. Zdržování se v prostorách konání akce po skončení promítání či jiné akce je nepřípustné.
7. Ochrana mládeže
Dětem a mladistvým může být v zásadě umožněn přístup pouze na taková filmová představení, která jsou podle zákona na ochranu mládeže vhodná pro příslušnou věkovou skupinu. Existují-li pochybnosti o věku nezletilých návštěvníků, je NFF oprávněn jejich věk zkontrolovat. V případě, že se návštěvník nemůže nebo nechce prokázat průkazem (pas, občanský průkaz, studentský průkaz atd.), nebude mu vstup umožněn. 
Vstup v doprovodu dospělé osoby upravuje ustanovení o rodičovské ochraně dle § 11 odst. 2 spolkovéo zákona na ochranu mládeže.
8. Zvukové a obrazové záznamy
Pořizování jakýchkoli zvukových a/nebo obrazových záznamů představení je výslovně zakázáno.  
Přístroje pro pořizování filmových, digitálních, zvukových a videonahrávek, s nimiž byly části představení zaznamenány, mohou být zabaveny a jejich vrácení může být podmíněno souhlasem s předchozím smazáním těchto záznamů.
V případě, že během veřejného představení budou pořizovány obrazové a/nebo zvukové záznamy osobami, které k tomu NFF pověřil, je účast všech osob na daném představení výrazem jejich souhlasu s tím, že mohou být na těchto záznamech případně zachyceni a že smějí být tyto záznamy bez nároku na odměnu vysílány, resp. zvěřejňovány.
9.Komunikace
V případě problémů s porozuměním obsahu těchto Všeobecných obchodních podmínek kontaktujte v případě pochybností festivalovou kancelář NFF. 
 

10. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje diváků, kteří si zakoupí vstupenku či nakupují v internetovém obchodu, jsou při dodržení práva na ochranu osobních údajů v rozsahu nezbytném pro realizaci smlouvy automaticky shromažďovány, zpracovávány a používány. V návaznosti na to je sdružení Kunstbauerkino e.V. oprávněno ukládat osobní údaje zákazníků pro účely interních statistických průzkumů. Sdružení Kunstbauerkino e.V. je oprávněno návštěvníkům jednotlivých představení případně před jejich zahájením zasílat další informace týkající se daného představení e-mailem. Sdružení Kunstbauerkino e.V. je oprávněno předávat údaje fyzickým či právnickým osobám, které sdružení Kunstbauerkino e.V. pověřilo distribucí a prodejem vstupenek a produktů. S údaji bude nakládáno přísně důvěrně a údaje budou používány pouze v určeném rozsahu.

11. Salvátorská klauzule

Jsou-li některá ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek neplatná nebo nerealizovatelná či se neplatnými nebo nerealizovatelnými po uzavření smlouvy stanou, zůstává tím další platnost těchto Všeobecných obchodních podmínek nedotčena. Namísto neplatného či nerealizovatelného ustanovení bude přijato platné a realizovatelné ustanovení, jehož účinnost bude nejblíže odpovídat hospodářskému cíli daného ustanovení, který smluvní strany neplatným, resp. nerealizovatelným ustanovením sledovaly. Výše uvedená ustanovení platí odpovídajícím způsobem i pro případ, že bude zjištěno, že tyto Všeobecné obchodní podmínky vykazují mezery.


Podmínky účasti v soutěži o ceny

Účast v soutěži o ceny Nisa Film Festivalu c/o Kunstbauerkino e.V., Am Sportplatz 3, 02747 Großhennersdorf, dále jen pořadatel, se řídí výhradně následujícími podmínkami účasti.

Osoby oprávněné k účasti

K účasti jsou oprávněny všechny fyzické osoby. Soutěže o ceny nejsou oprávněni se zúčastnit spolupracovníci pořadatele a sponzoři, jakož i jejich rodinní příslušníci. Kromě toho si pořadatel vyhrazuje právo dle vlastního uvážení vyloučit z účasti osoby v případě, že k tomu existují oprávněné důvody, například

a) manipulace v souvislosti s realizací soutěže o ceny,

b) provinění se proti těmto podmínkám účasti,

c) uvedení nesprávných nebo zavádějících údajů v souvislosti s účastí v soutěži o ceny.

Účast

Účast v soutěži o ceny probíhá prostřednictvím odevzdání hlasovacího lístku diváků. Odevzdáním lístku přijímá účastník tyto podmínky účasti. Účast v soutěži je možná pouze do doby ukončení příjmu hlasovacích lístků. Lístky došlé po ukončení příjmu hlasovacích lístků nebudou při losování zohledněny. Příjem hlasovacích lístků do soutěže o ceny je ukončen v pátek festivalového týdne v 22.30 hod.

Výhra, informování o výhře a předání výhry

Ceny, které budou rozdány, jsou uvedeny v příslušném popisu soutěže o ceny. Vítězové budou určeni po ukončení příjmu hlasovacích lístků prostřednictvím veřejného losování na principu náhodného vylosování výherce ze všech účastníků v rámci slavnostního předávání cen. V případě, že je soutěž o ceny spojena s nějakým úkolem (např. odpověď na výherní otázku), dostanou se do slosování pouze ti účastníci, kteří splnili úkol, resp. správně zodpověděli otázku.

Výherce slosování informuje pořadatel písemně do cca dvou týdnů po ukončení. V případě, že oznámení nebude možné doručit, není pořadatel povinen provádět další pátrání a může určit nového výherce. Jestliže se výherce do jednoho týdne od oznámení výhry s pořadatelem nespojí, je pořadatel rovněž oprávněn určit nového výherce.

Výhra je předána výhradně výherci. Výměna ani výplata výhry v hotovosti není možná. Věcné ceny budou výherci zaslány poštou na domovskou adresu, poštovné hradí pořadatel. Za případné zdanění výhry je odpovědný sám výherce.

Předčasné ukončení soutěže o ceny

Pořadatel si výslovně vyhrazuje právo soutěž o ceny bez předchozího oznámení a bez udání důvodů kdykoli přerušit nebo ukočit a tyto podmínky účasti upravit. To platí zejména v případě, že řádné provedení není z technických či právních důvodů možné zajistit. Účastníkům nevzniká v takovémto případě vůči pořadateli žádný nárok.

Ochrana osobních údajů

1. K účasti na soutěži o ceny je nezbytné uvést osobní údaje (údaje týkající se osoby). Účastník zajistí, že jím uvedené osobní údaje jsou pravdivé a správné. V případě věcných cen mohou být po ukončení soutěže o ceny výherci požádáni o sdělení případných dalších osobních údajů v rámci informování o výhře. Shromažďování a zpracovávání osobních údajů slouží výhradně k realizaci soutěže o ceny a případně zaslání výher. Veškeré údaje budou ukládány pouze pro účely a po dobu trvání soutěže o ceny a po ukončení události či v případě předčasného ukončení budou smazány, nevznikají-li žádné zákonné povinnosti k jejich uchovávání. Osobní údaje účastníků nebudou bez souhlasu předávány třetím osobám ani jim přenechány k využití. Výjimku představuje společnost, která byla realizací soutěže o ceny, zejména pak zasláním výhry pověřena, která shromažďuje, uchovává a používá údaje za účelem realizace soutěže o ceny. Účastník může od pořadatele kdykoli získat informace o svých údajích, které pořadatel uložil, použití údajů odporovat nebo požadovat jejich výmaz. K tomu postačuje prosté písemné oznámení sdružení Kunstbauerkino e.V., Am Sportplatz 3, 02747 Großhennersdorf. Po odvolání souhlasu budou shromážděné a uložené údaje účastníka obratem smazány.

Upozorňujeme, že přenos dat po internetu (např. v rámci komunikace e-mailem) může vykazovat bezpečnostní mezery. Dokonalá ochrana údajů před přístupem třetích osob není možná.

Podrobné informace o ochraně osobních údajů naleznete na adrese: www.neissefilmfestival.net/index.php

2. Práva uživatelů

2.1 Uživatelé mají právo na vlastní žádost kdykoli bezplatně získat informace o svých osobních údajích, které jsme o nich uložili.

2.2 Nadto mají uživatelé právo na opravu nesprávných údajů, omezení zpracování a výmaz svých osobních údajů.

2.3 Uživatelé mají rovněž právo odvolat své souhlasy, v zásadě s účinkem do budoucnosti.

2.4 Přejete-li si získat informace o svých osobních údajích, tyto údaje opravit nebo smazat, kontaktujte prosím našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese

Kunstbauerkino e.V.
Am Sportplatz 3
02747 Großhennersdorf
Telefon: +49 35873 179874
E-mail: privacy@neissefilmfestival.net

Ručení

Pořadatel neručí za škody, které při účasti na soutěži o ceny vznikly na základě chyb, zpoždění nebo pozastavení předání, poruch technických zařízení a služeb, nesprávných obsahů, ztráty nebo výmazu dat, na základě virů nebo jiných záležitostí, ledaže byly tyto škody způsobeny pořadatelem (jeho orgány, spolupracovníky nebo pověřenci) úmyslně nebo na základě hrubé nedbalosti. Toto omezení ručení neplatí v případě ohrožení života, újmy na těle a zdraví, jakož i podvodně zamlčených nedostatků.

Rozhodné právo

Soutěž o ceny se řídí výhradně právními předpisy Spolkové republiky Německo. Právní cesta a výplata ceny v hotovosti jsou vyloučeny.

Salvátorská klauzule

Je-li některé z ustanovení těchto podmínek účasti zcela či zčásti neplatné či se neplatným stane, není tím ostatní platnost těchto podmínek účasti dotčena. Namísto neplatného ustanovení platí takové zákonem přípustné ustanovení, které neplatnému ustanovení smyslem a účelem z hospodářského hlediska nejvíce odpovídá. Obdobné platí pro případ existence právní mezery v těchto podmínkách účasti.

 

Großhennersdorf, leden 2018
Kunstbauerkino e.V.